Cách tạo 2 view với cùng một bộ filter criteria

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 12/22/2021 - 14:38

https://stackoverflow.com/questions/53272527/combine-two-views-in-drupal-8

Hướng dẫn khá cụ thể 

Seems like you want to display two different views with a common shared exposed filter in the same page (or as you said "same path"), instead of making two displays of the same view:

Tags

Cách tạo chỉ đường từ geofield

Submitted by tinhxleev2 on Sun, 12/19/2021 - 05:49

Mình có một nội dung trong đó có một field là geofield, và một address_field là Geoaddress-ed Field từ geofield. 

Giờ mình muốn khi bấm vào address_field thì sẽ hiện ra chỉ đường tới điểm này trên google map. 

Hướng dẫn: 

http://www.devlubo.com/tutorial/how-override-any-views-field-output-programatically-drupal-89

https://drupal.stackexchange.com/questions/68751/adding-directions-to-to-geofield-map

Tags

Mocking

Submitted by tinhxleev2 on Sat, 12/18/2021 - 17:19

Chạy pytest -k "TestProcess", keyword -k dùng sử dụng để chạy bất kỳ class nào có chứa từ khoá. 

Trường hợp có lỗi thì kết quả thử nên chỉ ra bugs ở đâu, và nên ở đặt ở hàm test chứ không phải các hàm phụ thuộc. 

Có một mẹo, mocking - thử hàm test độc lập từ các hàm phụ thuộc. Nghĩa là cho dù các hàm phụ thuộc có bugs thì mocking chỉ đưa ra ra bugs ỏ hàm test. 

Gói thứ nhất là pytest-mock cài đặt bằng pip install pytest-mock

Gói thứ hai là unittest.mock

 

Side Project - Tỉ lệ tử vong trong các tai nạn giao thông ở UK 2020

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 11/15/2021 - 04:25

Đọc file lưu ở csv (có thế áp dụng vào vụ tại nạn giao thông ở VIET NAM). Bạn tải file ở đây về 

https://data.dft.gov.uk/road-accidents-safety-data/dft-road-casualty-statistics-accident-2020.csv

import pandas as pd
accidents = pd.read_csv(r'./data/accident-data.csv')

# Xem sơ bộ dataframe
accidents.head()

# Kiểm tra số liệu bị thiếu, ở đây bạn sẽ xem được df có bao nhiêu cột

accidents.info()

# Tiếp đên là in ra hàng có cột dữ liệu bị thiếu 

Đọc kết quả báo cáo unit testing

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 18:04

Có 3 phần chính ở unit testing. 

Phần một giới thiệu về các phiên bản

Phần 2 chỉ ra các unit test có đạt hay không, nếu không đạt thì trả F còn đạt thì là dấu. Giả sử bạn có 3 units test, cái đầu failure, 2 cái sau đạt thì sẽ trả lại kết quả là F..

Phần 3 chi tiết assert thể hiện lỗi nào. 

 

Viết một unit testing đơn giản sử dụng pytest

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 17:49

Có mấy thư viện cho unit testing như pytest, unittest, nosetest, doctests, bài này tập trung vào pytest. 

pytest là unit testing phổ biến, dễ sử dụng và có tất cả các tính năng thiết yếu. 

Bước 1:Tạo unit testing bạn sẽ tạo một file .py

test_ten_file.py ở đây ten file bắt đầu với test_ chỉ ra đây là unit testing. File unit testing cũng gọi là modules. 

import pytest

import row_to_list

def test_for_clea_row():

     assert row_to_list("argument_to_pass_1") == "given values 1"

     ...

Learing