Cách thêm watermark vào image field drupal

Submitted by tinhxleev2 on Sun, 09/26/2021 - 04:54

Trước hết cài image_effects module và ImageMagick toolkit

composer require drupal/image_effects drupal/imagemagick

Theo hướng dẫn: https://github.com/drupal-media/image_effects

Sau khi cài đặt xong thì vào 

admin/config/media/image-styles/manage/large để thêm watermark. 

ở mục Watermark image

thêm public://ten_anh_watermark.png

Tags

Kéo dữ liệu từ CSDL (database)

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 09/24/2021 - 09:43

sql2csv thự hiện truy xuất dữ liệu từ các cơ cở dữ liệu (MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sqlite...)

Kết quả thu được lưu ở dạng csv file. 

sql2csv --db "sqlite:///dummy.db" --query "SELECT * FROM test" > file_output.csv

Để dễ đọc hơn thì sử dụng

sql2csv --db "sqlite:///dummy.db" \

        --query "SELECT * FROM test" \

        > file_output.csv

Tags

Stacking data and chaining commands with csvkit

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 09/24/2021 - 08:37

csvstack: chồng các file csv lên nhau theo hàng, thông thường các csv file này có số cột và tên cột tương tự nhau. 

Ví dụ:

csvstack file1.csv file2.csv > file.csv

csvstack -g "G1","G2" \ file1.csv file2.csv > all_file.csv

Lưu ý không có dấu cách giữa "G1","G2".

Thêm cột là nhóm thể hiện giá trị để biết giá trị trên cột thuộc về file1.csv hay file2.csv

Thay vì để tên cột group theo mặc định bạn có thể đổi tên mới bằng

csvstack -g "G1","G2" -n "ten_cot_moi" \ file1.csv file2.csv > all_file.csv

Tags

Lọc dữ liệu sử dụng csvkit

Submitted by tinhxleev2 on Tue, 09/21/2021 - 09:01

Vì dữ liệu csv được lưu ở dạng bảng nên có thể lọc dữ liệu theo cột hoặc hàng bằng các tạo một bảng con từ bảng chính. Lưu ý khi lọc dữ liệu đó là lọc cột trước xong mới tới hàng. 

csvcut lọc dữ liệu theo cột, bằng tên hoặc vị trí

csvcut -h

Xem hướng dẫn. 

Sử dụng 

csvcut --name ten_file.csv hoặc csvcut -n ten_file.csv để in tên cột

Sử dụng 

csvcut -c 1 ten_file.csv

để lấy cột có thứ tự thứ nhất, thay vì lấy theo thứ tự thì có thể lấy theo tên

csvcut -c "ten_cot" ten_file.csv

Tags

Cách tạo một Sudo User trên Ubuntu

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 09/20/2021 - 06:09

Trong khi tạo Solr search server thì mình phải tạo thêm một sudo user trong quá trình cài đặt vì vậy mình có tìm hiểu qua 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-sudo-user-on-ubuntu-quickstart. 

Chi tiết như sau:

Bước 1: 

Vào powershell/hoặc Terminal trên Mac: ssh root@server_ip_address

Bước 2: Tạo người dùng, bạn sẽ 2 lần gõ mật khẩu để xác nhận 

adduser ten_nguoi_dung

Tags

Làm quen với csvkit

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 09/15/2021 - 08:42

Làm quen với csvkit trong việc xử lý dữ liệu ở terminal shell.

Đơn giản hơn so với Python. 

csvkit dùng để xử lý dữ liệu đơn giản ở shell. 

Bộ csvkit này được phát triển trong Python bởi Wireservice. 

csvkit dùng để làm sạch và xử lý dữ liệu trên file csv, như vậy csvkit có những khả năng so bì được với Python, R và SQL.

Xem thêm thông tin về csvkit

Sử dung Python package manager để cài csvkit.

pip install csvkit 

Tags

Sử dụng Wget nâng cao

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 09/15/2021 - 05:58

Tải nhiều file với wget.

Lưu các url vào một file ví dụ, danh_sach_url.txt, và để tải các file từ các url trong file này về thì sử dụng

wget -i danh_sach_url.txt

Tường hợp sử dụng flags, b, c hoặc q thì bạn sẽ đặt trước -i. 

Để giới hạn số lượng b mỗi giây sử dụng --limit-rate

wget --limit-rate=300k -i danh_sach_url.txt

Sẽ giới hạn số byte là 300kb mỗi giây.

Tránh trường hợp server phải xử lý nhiều file một lúc thì bạn có thể thiết lập thời gian chờ sau khi mỗi file download bằng --wait

Tags

Lỗi khi cài đặt Search API drupal

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 09/13/2021 - 15:56

Hướng dẫn xử lý.

Uncaught PHP Exception Drupal\Core\Database\DatabaseExceptionWrapper: "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'Tenapp.search_api_task' doesn't exist: SELECT COUNT(*) AS "expression"
FROM
(SELECT 1 AS "expression"
FROM
"search_api_task" "base_table") "subquery"; Array
(
)

Sử dụng Notepad để tạo một file sql dưới đây 

Learing