Thao túng Dataframes với Pandas

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 04/27/2020 - 03:18

Trong phần này sẽ có các mục nhỏ sau đây, phần này mình tóm tắt nội dung bài giảng trên Datacamp các file đều thuộc bản quyền của họ.

Extracting and transforming data (tách và chuyển đổi dữ liệu)

Cách thiết lập chỉ số, thái, lọc và chuyển đổi DataFrames sử dụng các bộ dữ liêu khác nhau. Trong phân này có dữ liệu bầu cử của Mỹ năm 2012 của các bang Pennsylvania và dự liệu thời tiết của Pittsburgh.

.loc[] - Truy cập vào một nhóm hàng và cột bằng tên hàng và cột hay một boolean array

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Python trên windows

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 04/27/2020 - 03:04

Khác với Mac (đã cài sẵn Python) nếu bạn có máy tính xài window thì phải tải Python về để sử dụng. 

Vào https://www.python.org/downloads/ để tải bản mới nhất về Python-3.8.2 (hoặc bạn chọn bản mới nhất)

Python sẽ được cài trong thư mục: C:\Users\DELL\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32

Trong quá trình phân tích dữ liệu, bạn sẽ phải cài đặt thêm các gói ví dụ như matplotlib hay pandas

Python list - truy thành phần trong list

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 04/23/2020 - 02:29

Dưới đây là một list doi, bao gồm 2 list ['xanh', 'do', 'tim'] và ['vang', 'luc', 'lam']

doi = [['xanh', 'do', 'tim'],          

       ['vang', 'luc', 'lam']]

#Tách ra một list chứa các thành phần cuối cùng của từng list có chỉ số là -1

[thanhvien[-1] for thanhvien in doi]

#kết quả

['tim', 'lam']

# Một ví dụ khác về list

ten = ['Thanh', 'Thu', 'Nhu', 'Nguyet']

# tạo một list mới 

Tóm lược cuốn Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 04/22/2020 - 07:46

Đây là cuốn mình bắt đầu đọc khi tìm hiểu về tử vi - môn khoa học đã từng phát triển rực rỡ. 

Ngày sinh, giờ sinh năm sinh mà quyết định được cả vận mạng một người? 

Sự giải đoán có mang tính tuyệt đối hay con người trong "sự cái xoay vần đó" có thể biến chuyến tình thế thay đổi vận mạng?

Ngoài cái thuật toán tử vi để xem vận mạng, thì người ta còn phải xem cả phẩm cách và dung mạo?

Trong cuốn này các sao được gắn với các nhân vật trong tích truyện Trụ Vương, trong tích truyện thì các nhân vật liên quan tới tộng cộng có 14 chính tinh.

Thiên Cơ

Tags

Bài giới thiệu chung về Python

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 04/22/2020 - 03:30

Subsetting với Boolean values

Khi có một array các các biến là số

a = np.array([4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

#Lấy các giá trị bé hơn 8

print(a[a < 8])

#kết quả

[4, 5, 6, 7]

Từ khóa để lấy tài liệu Python

# Khi cần kiểm tra hàm thì sử dụng từ khóa help() 

help(max)

#Kết quả

Help on built-in function max in module builtins:

max(...)

Hướng dẫn cài đặt composer trên local development

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 04/17/2020 - 03:10

Composer là xương sống của Drupal bởi sự tiện lợi - dễ dàng cập nhật, làm việc giữa các nhóm. 

Bài viết này mình hướng dẫn cài composer ở local development trên Mac. Từ composer mình bắt đầu cài khung Drupal ở local, rồi đẩy lên Gitlab, ssh vào server rồi git pull về. 

Có 2 cách cài đặt Composer

Learing