Phân loại các nguyên tắc CSS

Submitted by tinhxleev2 on Sat, 07/17/2021 - 15:52

Mình đang phát triển một site có liên quan tới style CSS, tiện thể cuối tuần mình đọc qua cuốn sách này, mình sẽ dịch từng phần. 

Bất kỳ một kiểu mới nào bạn tạo khi style CSS, lưu trong một file sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó hơn cho người khác đang làm cùng trong dự án. Tất nhiên bạn có một sắp xếp nào đó nhưng các bố trí dưới đây phần nào sẽ chỉ ra một vài điểm khá ổn trong sự sắp xếp của bạn. 

Khi nào sử dụng ID selector, class selector hay bất kỳ một selectors nào sẵn để dùng. 

Thêm stylesheets (CSS) và Javascript (JS) vào Drupal Theme

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 07/16/2021 - 18:22

Drupal tải các file CSS và JS qua cùng một hệ thống chung dùng để tải theme, modules, và tất tật, gọi là asset libraries.  Các assets (CSS or JS) chỉ được tải khi bạn bảo Drupal tải vì Drupal sẽ không tải tất các các assests trên mọi trang - điều này sẽ chậm font-end.

Giải thích cặp key/value trong .info.yml file

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 07/16/2021 - 16:03

Trong một file .info.yml tất nhiên sẽ không sử dụng hết tất cả các key dưới đây, nhưng mình cũng sẽ dịch đầy đủ. 

name: My First Theme #tên này sẽ xuất hiện trong mục "Appearance" khi bạn muốn kích hoạt theme, phải khai bắt buộc

type: theme # khai kiểu theme vì cũng có .info.yml cho type: moduletype: profile, phải khai bắt buộc.

Định Nghĩa Một Theme Bằng .info.yml File

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 07/16/2021 - 13:56

Để tạo một theme Drupal 8 hoặc Drupal 9 đầu tiên bạn cần tạo một file TENTHEME.info.yml - đây là file cung cấp các dữ liệu meta cho theme của bạn. Tương tự như cách mà các module và profile được định nghĩa. 

Quan trọng là thiết lập kiểu 

type: theme

Bài này cung cấp một số ví dụ về TENTHEME.info.yml và tổng quan những thông tin mà file này bao gồm. 

Lấy ví dụ omega theme

Loại bỏ các vòng lặp (loops)

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 07/12/2021 - 08:04

Lạm dụng vòng lặp có thể ảnh hưởng tơi bộ nhớ và không hiệu quả, mặc dù loop không phải là một design pattern tệ. 

Một số công cụ của Python

for duyệt từng miếng/miếng một

while lặp lại cho tới khi đạt được yêu cầu/điều kiện

nested sử dụng nhiều loops bên trong loop khác

Thường không phải là một giải pháp hiệu quả, nên tránh sử dụng "tối đa" ở mức có thể.

Một số vấn đề khi làm việc với git pull

Submitted by tinhxleev2 on Sat, 07/10/2021 - 05:49

error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:

composer.json

composer.lock

Please, commit your changes or stash them before you can merge.

error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:

Please move or remove them before you can merge.

Mình sẽ sử dụng: 

git add *

git stash

git pull

Learing