Cách nhập file từ url trên web (Importing Data in Python)

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 06/05/2020 - 08:45

Mạng cung cấp một nguồn dữ liệu dồi dào từ đó bạn có thể chiết/tách nhiều kiểu bên trong và những phát hiện. Trong bài này, bạn sẽ học cách lấy dư liệu từ web, lưu dạng file hay HTML. Bạn sẽ tìm hiểu những cơ bản khai thác và phân tích dữ liệu web.