CSV delimiter và Python

Submitted by tinhxleev2 on Tue, 04/28/2020 - 03:23

Mình làm việc khá nhiều với csv file nên sẽ dành hẳn một bài viết về file dạng này, và một số thao tác xử lý csv file trong Python. 

Ví dụ:

https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/csv/oscar_age_female.csv

Trong quá trình làm việc với exel file (.xlsx) bạn có thể xuất ra csv file để làm việc với Python

Các thành phần trong csv file phân tách nhau bằng dấu , một số phân tách bằng dấu ; trường hơp Python nhận diện  các phân cách này để chạy DataFrame phù hợp nhưng một số trường hợp khác thì không nhận ra. 

Một số lỗi khi đọc file csv bằng pandas.read_csv('url')

Tags