Filezilla, Wordpress và Deamhost

Submitted by tinhxleev2 on Tue, 05/05/2020 - 05:15

Mình có một số Wordpress site đổi khi mình có tùy chỉnh child theme và dùng filezilla, dể upload những thay đôi trong child theme. 

Dùng Filezilla khá là đơn giản - hiểu đơn giản là giao thức tải, upload lên server của website và local development. 

Trước hết tải Filezilla Client về theo đường link: https://filezilla-project.org/ 

Cài đặt trên Windows hay Mac

Đăng nhập vào Dreamhost - bạn sẽ cần tài khoản, mật khẩu để login vào filezilla. Mỗi tài khoản này liên quan tới việc quản lý website - chọn protocol là ssh.

Chọn hostname là traffic.dreamhost.com (đây là nameserver trên dreamhost)

 

Learing