Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Python trên windows

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 04/27/2020 - 03:04

Khác với Mac (đã cài sẵn Python) nếu bạn có máy tính xài window thì phải tải Python về để sử dụng. 

Vào https://www.python.org/downloads/ để tải bản mới nhất về Python-3.8.2 (hoặc bạn chọn bản mới nhất)

Python sẽ được cài trong thư mục: C:\Users\DELL\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32

Trong quá trình phân tích dữ liệu, bạn sẽ phải cài đặt thêm các gói ví dụ như matplotlib hay pandas

Ví dụ với dòng lệnh: pip install matplotlib

Để thực hiện được cài đặt này thì bạn vào thư mục 

C:\Users\DELL\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\Scripts>

Tạo mới một file .txt rồi chuyển thanh local.bat, chỉnh sửa file này bằng cách thêm 

cmd

lưu file.

Để cài đặt gói dữ liệu mới thì bạn sẽ vào file local.bat này để cài chứ không phải mở Python terminal

Khi cài đặt một gói dữ liệu mới thì có thể bạn sẽ gặp thông báo này

WARNING: You are using pip version 19.2.3, however version 20.0.2 is available. You should consider upgrading via the 'python - m pip install --upgrade pip' command

Khi đó sẽ cần phải cập nhật bản pip

pip install --upgrade pip

Learing