Melting DataFrames

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 05/13/2020 - 07:32

Trong khi Pivot là một công cụ hữu hiệu để reshaping datafames. 

Xem qua một dataframe gốc, sau khi pivoting, đôi khi chúng ta muốn chuyển lại dataframe gốc thì sử dụng .melt

Trong khi sử dụng melt thì cần chỉ ra cột nào vẫn duy trì trong định hình lại dataframe

import pandas as pd

pd.melt(df, id_vars = ["ten_cot"])

Đi từ ngắn tới dài 

Bạn có thể di chuyển nhiều cột vào một cột duy nhất, làm cho dữ liệu dài thành mỏng) bằng các meling nhiều cột. 

Lấy cặp key-value pairs với .melt()