pivot_table Python

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 08/14/2020 - 07:43

Một cách thay thể sử dung groupby()

Thường hay sử dụng các arguments

values - nhóm cột cần tính giá trị trung bình, min hay max

index - nhóm index theo cột

columns - Nhóm thêm một cột cùng với cột index

aggfunc - ở đây có thể thêm vào các tính toán cho từng cột values

margin - Thêm vào tất cả hàng hay cột 

Sau khi dùng pivot_table có thể bạn sẽ tính toán các giá trị của hàng và cột, trường hợp này sẻ sử dụng thêm axis = "index" hoặc "columns" để tính toán ví dụ mean(axis="index") hoặc mean(axis="columns)

Learing