Python | Pandas.melt()

Submitted by tinhxleev2 on Tue, 06/30/2020 - 02:26

Để phân tích dễ dàng một dữ liệu bảng, chúng ta có thể định hình lại dữ liệu theo một cách "thân thiện với máy tính hơn" bằng cách sử dụng Pandas Python. 

Pandas.melt() là một trong các hàm để thực hiên melting.

Pandas.melt() thực chất là unpivot một bộ dữ liệu từ dạng rộng sang dạng dài. 

Chức năng melt rất hiệu quả trong việc chuyển bộ dữ liệu thành dạng có một hay nhiều cột nhận dạng là biến, trong khi tất cả các cột khác nhận dạng là biến đo, thì chuyển unpivot thành trục hàng, để lại chỉ 2 cột không nhận diện là biến và giá trị. 

Syntax :

pandas.melt(frame, id_vars=None, value_vars=None, var_name=None, value_name='value', col_level=None)