Rearranging and reshaping data

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 04/29/2020 - 06:04

Một số kỹ thuật sử dụng trong DataFrames như pivoting, melting, stacking và unstacking. Đây là nhưng kỹ thuật để sắp xếp dữ liệu ở định dạng tối ưu cho việc phân tích dữ liệu.

 

Learing