Regular Expression

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 06/17/2020 - 08:29

Một regular expression (or RE) chỉ ra một bộ strings khớp với nói; các hàm trong module này sẽ cho phép bạn kiểm tra nếu một string đặc trưng khớp với RE sẵn có (Tương tự nếu RE sẵn có khớp với một string đặc trưng, thì cũng giống nhau).

Ví dụ một regular expression

pattern = '^[A-Za-z\.\s]*$'

Trong một string khác mình có thể kiểm tra sử dụng str.contains -  nó sẽ trả lại một boolean Series or Index

stringkhac.str.contains(pattern)