Stacking & unstacking DataFrames

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 05/15/2020 - 04:37

Chúng ta đã tìm hiểu cách dùng pivot để sắp xếp lại cột của Dataframe hay Hierarchical / Multi-level indexing bằng set_index. 

Trong một vài trường hợp thì mình sẽ chuyển từ index sang cột, datafame sẽ có nhiều cột hơn và ít hàng đi. 

Learing