Sử dụng .map() với một dictionary

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 05/11/2020 - 07:51

Phương pháp .map() được dùng để chuyển đổi giá trị theo một dictionary của Python. 

Ví dụ một sử dụng .map() đó là sử dung một dictionary để map các giá trị ở một cột vào giá trị mình tự đặt, sau đó giao giá trị mình mới đặt vào một cột mới.

Tags

Learing