Tính toán tổng hợp nhiều giá trị từ nhiều cột

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 05/27/2020 - 03:48

Phương pháp .agg() có thể sử dụng với một tuple hay một danh sách (list) như là một đầu vào (input). Khi áp dụng vào tổng hợp nhiều giá trị của nhiều cột DataFrame sẽ có chỉ số cột nhiều mức độ (multi-level column index)