Bash script anatomy

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 10/22/2021 - 03:43

Có vài một tính năng quan trọng. 

  • Bắt đầu với #!/usr/bash, thì sẽ được nhận diện là lệnh bash và sử dụng bash ở usr/bash, nếu bạn cài đặt bash ở bin/bash, sử dụng which bash để xem vị trí. 
  • Các dòng ở giữa bao gồm các lệnh, theo từng dòng
  • Lưu và chạy, thường bash có đuôi là .sh, và để chay thì sử dụng bash ten_script.sh

Ví dụ, đây là toàn bộ một file sh là vidu.sh

#!/usr/bash

echo "Hello"

echo "Goodbye"

Để chạy thì sử dụng

./vidu.sh

Thêm một ví dụ 

#!/bin/bash

 

# Tạo một dòng pipe, cut -d "," phân tách băng dấu, -f 2 là lựa chọn field (cột thứ 2)

cat file.csv | cut -d "," -f 2 | tail -n +2 | sort | uniq -c

# Crl+S sau đó chạy.

Thay thế tên field 

sed 's/Cherno/Cherno City/g'

Learing