Các gói dịch vụ

  • Mua tên miền và hosting
  • Tư vấn thiết lập Drupal - website tùy mục đích sử dụng ( Ví dụ bài giảng trực tuyến hay website bán hàng, website đặt chơi sân golf) cho trường đại học, trung tâm giáo dục, website về du lịch.
  • Phân tích dự liệu khoa học, dữ liệu bán hàng sử dụng Python
  • Dự án đang hoàn thành dùng Python để chấm tử vi
  • Vui lòng liên hệ vào trang contact
  • Linkedin
  • Nếu bạn có câu hỏi vui lòng trong trang ldt/AMA