Các biến cơ bản trong bash

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 10/25/2021 - 06:00

Tương tự như các biến ở ngôn ngữ khác, bạn giao biến bằng dấu =, lưu ý là viết liền mạch, không có dấu cách.

var1="Trang"

echo $var1

Ví dụ khách

ho="lee"

ten="tinh"

echo "Chao anh, " $ho $ten

Lưu ý thể hiện $ trước biến rất quan trọng, nếu không bash sẽ không nhận diện được.

Phân biết "" và ''

"" hiểu được nếu đưa biến vào đó, thì nó sẽ chuyển thành giá trị, trong khi '' sẽ không hiểu biến đưa vào đó.

var1='TINH'

var2='$var1'

echo $var2

Phân biệt với

var2="$var1"

echo $var2

Ví dụ khác

echo "hôm nay là ngày 'date'."

echo "hôm nay là ngày $(date)."

Cả hai đều cho kết quả tương tự. 

sử dụng "" có ý nghĩa là a shell within a shell.

Xem thêm https://mywiki.wooledge.org/bashfaq/082

Learing