Cách thêm html tag vào field chưa nhiều giá trị

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 09/24/2021 - 10:17

Trường hợp khi một field bạn có điền nhiều giá trị, và bạn muốn sắp xếp các giá trị theo ol list

<ol>

{% for track in content.ten_field['#items'].getValue() %}

  <li>{{ track.value }}</li>

{% endfor %}

</ol>

Thêm vào field.html.twig 

Tags

Learing