Cách thêm watermark vào image field drupal

Submitted by tinhxleev2 on Sun, 09/26/2021 - 04:54

Trước hết cài image_effects module và ImageMagick toolkit

composer require drupal/image_effects drupal/imagemagick

Theo hướng dẫn: https://github.com/drupal-media/image_effects

Sau khi cài đặt xong thì vào 

admin/config/media/image-styles/manage/large để thêm watermark. 

ở mục Watermark image

thêm public://ten_anh_watermark.png

Lưu ý thêm ten_anh_watermark.png vào thư mục trước public:// bằng cách vào admin/imce/browser, ở đây mình cũng dùng luôn module imce để quản lý file ảnh. 

 

 

Tags

Learing