Đọc kết quả báo cáo unit testing

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 18:04

Có 3 phần chính ở unit testing. 

Phần một giới thiệu về các phiên bản

Phần 2 chỉ ra các unit test có đạt hay không, nếu không đạt thì trả F còn đạt thì là dấu. Giả sử bạn có 3 units test, cái đầu failure, 2 cái sau đạt thì sẽ trả lại kết quả là F..

Phần 3 chi tiết assert thể hiện lỗi nào. 

 

Learing