Kéo dữ liệu từ CSDL (database)

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 09/24/2021 - 09:43

sql2csv thự hiện truy xuất dữ liệu từ các cơ cở dữ liệu (MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sqlite...)

Kết quả thu được lưu ở dạng csv file. 

sql2csv --db "sqlite:///dummy.db" --query "SELECT * FROM test" > file_output.csv

Để dễ đọc hơn thì sử dụng

sql2csv --db "sqlite:///dummy.db" \

        --query "SELECT * FROM test" \

        > file_output.csv

Các bước như sau, đầu tiên --db thiết lập kết nối với CSDL, lưu ý postgres:/// và mysql:/// không sử dụng đuôi .db mà chỉ dụng tên CSDL. Tiếp đến là truy xuất --query, ở đây chọn tất cả cột từ test. Và bước cuôi cùng là lưu file ở định dạng csv. 

Khi sử dụng sql2csv nếu gặp lỗi, bạn muốn xem chỉ tiết thì sử dụng sql2csv -v

Tags

Learing