Lên lịch cho script với Cron

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 03:29

Việc lên lịch chạy bạn sẽ không phải chạy một cách thủ công cùng một script hàng ngày hay hàng giờ, hàng tuần hay hàng tháng.

Từ những năm 70s Cron là một phần của các hệ thống tương tự như Unix, từ Cron bắt nguồn từ Chronos trong tiếng hy lạp. 

crontab là file chứa cronjobs - cronjobs chỉ ra cho crontab - code nào chạy ở thời điểm nào.

Kiểm tra lịch chạy của cronjobs bằng lệnh: crontab -l

Cấu trúc crontab và cronjobs

Bài trước có giới thiệu về crontab Data job automation with cron

Ví dụ mình muốn chạy một script vào 6h sáng hàng ngày: * 6 * * * bash myscript.sh

Cấu trúc cron cao cấp

15,30,45 * * * * bash myscript.sh chạy vào các phút 15, 30, 45 theo giờ. Hoặc cứ 15p chạy một lần

*/15 * * * * bash myscript.sh

 

Learing