Manipulating data using SQL syntax

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 10/01/2021 - 03:56

csvsql sử dụng để áp dụng sql statements vào một hay nhiều csv file, csvsql sẽ tạo ra một in-memory CSDL SQL tạm thời lưu file đang được xử lý. Tuy nhiên csvsql chỉ áp dụng cho file có dung lượng nhỏ tới trung bình. (csvsql -h để xem thêm thông tin).

syntax:

csvsql --query "SELECT * FROM TEN_CSLD LIMIT 1" ten_csv_file.csv

sẽ in ra hàng đầu tiên.

Sử dụng với csvlook cho hiển thị rõ ràng hơn

csvsql --query "SELECT * FROM TEN_CSLD LIMIT 1" data/ten_csv_file.csv | csvlook

Lưu kết quả 

csvsql --query "SELECT * FROM TEN_CSLD LIMIT 1" data/ten_csv_file.csv > ten_file_luu.csv

csvsql có thể sử dụng cho 2 file cùng lúc 

csvsql --query "SELECT * FROM ten_csv_file1 INNER JOIN ten_csv_file2" ten_csv_file1.csv ten_csv_file2.csv

Tags

Learing