Mỗi hàm nên thực hiện bao nhiêu unit testing

Submitted by tinhxleev2 on Sun, 11/07/2021 - 04:53

Có 3 kiểu đối biến, bad arguments, special arguments và normal arguments.

Unit testing nên được thực hiện dựa trên 3 loại arguments này. 

Learing