Một số hàm bash cơ bản

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 10/29/2021 - 07:50

Cấu trúc 

ten_ham () {

        #code

       return #something

}

Cấu trúc thay thế

function ten_ham {

        #code

       return #something

}

Sau ten_ham có thể để () hoặc bỏ () tùy thói quen. 

Giờ gọi hàm bằng viết tên hàm ra 

Ví dụ:

function in_ten () {

     echo "LE TINH"

}

Gọi bằng cách 

in_ten

Một ví dụ về tải file lên server

# Tạo hàm

function tai_len_dam_may () {

  # Loop qua file chứa từ ket_qua

  for file in output_dir/*ket_qua*

  do

  # In ra tên các file đang được tải lên

  echo "Đang tải $file lên đám mây."

done

}

# Gọi tên hàm

tai_len_dam_may

Một ví dụ lấy ngày hiện tại

function hom_nay_ngay_bao_nhieu() {

  ngay_hom_nay=$(date | cut -d " " -f1)

  echo $ngay_hom_nay

}

}

Learing