Pushing data back to database

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 10/11/2021 - 04:35

Kéo dữ liệu từ CSDL, thao túng và giờ là đẩy trở lại cơ sở dữ liệu. 

Sử dụng csvsql để thực hiện: 

  • SQL statements trực tiếp trên CSDL
  • Hỗ trợ để tạo bảng và chèn dữ liệu vào CSLD

Một số đối biến (arguments) như 

--insert

--db

--no-inference

--no-constraints 

Đẩy trở lại CSDL syntax (ở đây dùng \ để xuống dòng và làm cho code dễ đọc hơn)

csvsql --db "ten_CSLD" \

           --insert ten_file_csv.csv

 

Tags

Learing