Python on the command line

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 10/11/2021 - 08:36

- Python được cài đặt sẵn ở Mac OS và Linux

- Để cài trên win thì bạn làm theo hướng dẫn (Cài đặt và sử dụng Python trên Windows)

- Có thể sử dụng với GUI như Jupyter NoteBook, Spyder, PyCharm

- Tất nhiên Python cũng có thể được truy cập trực tiếp qua Terminal (Windows PowerShell) bằng lệnh python

Một số lệnh cơ bản như

man python

python --version

hoặc như

which python (hiện thị vị trí mà python cài đặt trên máy)

Truy cập python từ terminal (window) chỉ nên dùng để xử lý một số lệnh cơ bản, không tiện nếu bạn sử dụng nhiểu code. Bạn có thể viết trên .py script để chạy python.

echo "print('Chào anh chị')" > chao.py

Sau đó kiểm tra bằng 

cat chao.py

Learing