Side Project - Tỉ lệ tử vong trong các tai nạn giao thông ở Mỹ 2020

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 11/15/2021 - 04:25

Đọc file lưu ở csv (có thế áp dụng vào vụ tại nạn giao thông ở VIET NAM)

import pandas as pd
accidents = pd.read_csv(r'./data/accident-data.csv')
accidents.head()

Giờ bạn sẽ làm việc với đội an toàn đường bộ ở bộ giao thông, đội này đang tìm cách giảm số vụ tai nạn giao thông. Đôi này sẽ phân loai nhựng vụ tải nạn nghiêm trọng liên quan tới hơn 3 người tử vong. Và họ sẽ xem sét kỹ những đặc thù của những tai nạn này và tìm cách can thiệp để giảm số lượng tử vong. Và bạn sẽ là người cung cấp các thông tin cho đội này. 

Để trả lời được câu hỏi trên thì bạn sẽ phải có một báo cáo

  1. Các tai nạn chính xảy ra vào thời điểm nào trong ngày, và ngày trong nào tuần
  2. Khoảng thời gian cụ thể lặp lại, trong ngày hoặc trong tuần mà tai nạn xảy ra.
  3. Điểm khac biệt trong những tai nạn chính so sánh với các tai nạn giao thông khác.
  4. Điểm chú ý nào bạn đưa ra cho đội an toàn để làm giảm những số vụ tai nạn giao thông chính. 

Trả lời câu hỏi số 1 thì trước hết ban sẽ kiểm tra tên các cột, tương ứng với số tai nạn nghiêm trọng 3 người tử vong (cột này sẽ lọc số lớn hơn <=3), ngày trong tuần và thời gian xảy ra tai nạn.

 

 

Learing