Stacking data and chaining commands with csvkit

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 09/24/2021 - 08:37

csvstack: chồng các file csv lên nhau theo hàng, thông thường các csv file này có số cột và tên cột tương tự nhau. 

Ví dụ:

csvstack file1.csv file2.csv > file.csv

csvstack -g "G1","G2" \ file1.csv file2.csv > all_file.csv

Lưu ý không có dấu cách giữa "G1","G2".

Thêm cột là nhóm thể hiện giá trị để biết giá trị trên cột thuộc về file1.csv hay file2.csv

Thay vì để tên cột group theo mặc định bạn có thể đổi tên mới bằng

csvstack -g "G1","G2" -n "ten_cot_moi" \ file1.csv file2.csv > all_file.csv

Cách nối các lệnh với nhau bằng

; các lệnh sẽ chạy theo chuỗi, lệnh này tiếp sau lệnh kia. 

&& lện thứ 2 chạy khi lện thứ nhất chạy thành công

| output của lệnh thứ nhất sẽ là input của lệnh thứ 2. 

 

Tags

Learing