Standard streams & arguments

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 10/25/2021 - 04:31

Ở bash scripting có 3 dòng dữ liệu

  • STDIN (standard input) dòng dữ liệu vào.
  • STDOUT (standard output) dòng dữ liệu ra.
  • STDERR (standard errors) lỗi trong chương trình.

Một cách mặc định thì các dòng này đến và ghi ra terminal.

2> dev/null tương ứng với STDERR

1> dev/null tương ứng với STDOUT

Một ví dụ mình lấy từ Datacamp

bash scripting streams

Cụ thể

cat mon_the_thao.txt

bong da

bong chuyen

cau long

cat mon_the_thao.txt 1> cac_mon_the_thao.txt

cat cac_mon_the_thao.txt

bong da

bong chuyen

cau long

Key concept của bash scripting là arguments (đối biến)

bash scripting lấy đối biến để sử dụng bên trong bằng cách thêm dấu cách sau khi khi gọi script. Sử dụng bash script.sh arg1 arg2 arg3

ARGV là một array cho tất cả các đối biến của một chương trình, truy cập các chương trình này bằng $ ví dụ, argument thứ nhất $1, thứ 2 là $2. Trường hơp đặc biệt $@ hoặc $* trả lại tất cả các arguments. Hoặc $# trả lại tổng số đối số. 

Ví dụ: args.sh

#!/usr/bash

echo $1

echo $2

echo $*

echo "There are " $# "arguments."

 

Learing