Python

Sử dụng .map() với một dictionary

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 05/11/2020 - 07:51

Phương pháp .map() được dùng để chuyển đổi giá trị theo một dictionary của Python. 

Ví dụ một sử dụng .map() đó là sử dung một dictionary để map các giá trị ở một cột vào giá trị mình tự đặt, sau đó giao giá trị mình mới đặt vào một cột mới.

Tags

Sử dụng apply() để chuyển đổi một cột

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 05/06/2020 - 04:18

Bài này nằm trong mục tách và chuyển đổi dữ liệu

Phương pháp .apply() có thể sử dụng vào một pandas DataFrame để áp dụng một chức năng bất thường vào từng thành phần trong cột đó.

Ví dụ cột là có giá trị là đường kính, giờ mình muốn chuyển sang thành chu vi, thì chỉ cần truy cập vào cột này và thêm df.apply(lambda d: d*3.14)

Sau khi chuyển đổi xong cột này thì bạn có thể đặt tên mới có cột này bằng cách. 

df.columns = ['tên cột mới']
Lưu ý thuộc tính .columns có thể áp dụng trên hiều cột. 

CSV delimiter và Python

Submitted by tinhxleev2 on Tue, 04/28/2020 - 03:23

Mình làm việc khá nhiều với csv file nên sẽ dành hẳn một bài viết về file dạng này, và một số thao tác xử lý csv file trong Python. 

Ví dụ:

https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/csv/oscar_age_female.csv

Trong quá trình làm việc với exel file (.xlsx) bạn có thể xuất ra csv file để làm việc với Python

Tags

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Python trên windows

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 04/27/2020 - 03:04

Khác với Mac (đã cài sẵn Python) nếu bạn có máy tình xài window thì phải tải Python về để sử dụng. 

Vào https://www.python.org/downloads/ để tải bản mới nhất về Python-3.8.2

Python sẽ được cài trong thư mục: C:\Users\DELL\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32

Trong quá trình phân tích dữ liệu, bạn sẽ phải cài đặt thêm các gói ví dụ như matplotlib hay pandas

Ví dụ với dòng lệnh: pip install matplotlib