Search API

Cách tạo một Sudo User trên Ubuntu

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 09/20/2021 - 06:09

Trong khi tạo Solr search server thì mình phải tạo thêm một sudo user trong quá trình cài đặt vì vậy mình có tìm hiểu qua 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-sudo-user-on-ubuntu-quickstart. 

Chi tiết như sau:

Bước 1: 

Vào powershell/hoặc Terminal trên Mac: ssh root@server_ip_address

Bước 2: Tạo người dùng, bạn sẽ 2 lần gõ mật khẩu để xác nhận 

adduser ten_nguoi_dung

Tags

Lỗi khi cài đặt Search API drupal

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 09/13/2021 - 15:56

Hướng dẫn xử lý.

Uncaught PHP Exception Drupal\Core\Database\DatabaseExceptionWrapper: "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'Tenapp.search_api_task' doesn't exist: SELECT COUNT(*) AS "expression"
FROM
(SELECT 1 AS "expression"
FROM
"search_api_task" "base_table") "subquery"; Array
(
)

Sử dụng Notepad để tạo một file sql dưới đây 

Learing