Unit testing

Đọc kết quả báo cáo unit testing

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 18:04

Có 3 phần chính ở unit testing. 

Phần một giới thiệu về các phiên bản

Phần 2 chỉ ra các unit test có đạt hay không, nếu không đạt thì trả F còn đạt thì là dấu. Giả sử bạn có 3 units test, cái đầu failure, 2 cái sau đạt thì sẽ trả lại kết quả là F..

Phần 3 chi tiết assert thể hiện lỗi nào. 

 

Viết một unit testing đơn giản sử dụng pytest

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 17:49

Có mấy thư viện cho unit testing như pytest, unittest, nosetest, doctests, bài này tập trung vào pytest. 

pytest là unit testing phổ biến, dễ sử dụng và có tất cả các tính năng thiết yếu. 

Bước 1:Tạo unit testing bạn sẽ tạo một file .py

test_ten_file.py ở đây ten file bắt đầu với test_ chỉ ra đây là unit testing. File unit testing cũng gọi là modules. 

import pytest

import row_to_list

def test_for_clea_row():

     assert row_to_list("argument_to_pass_1") == "given values 1"

     ...

Unit Testing for Data Science in Python

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 04:02

Hầu hết các dự án về khoa học dữ liệu sẽ cần một unit testing. Việc này bảo đảm tiết kiệm thời gian phát triển và bảo trì cho hệ thống. 

Giả sử có một hàm python

def my_function(argument): 

     ...

Nếu muốn thử hàm này đúng chuẩn chưa bạn chỉ cần đưa một vài arg vào để xem kết quả. Nhưng thực ra cách này không thực sự hiệu quả, nếu bạn nhìn tổng thể vào một dữ án khoa học dữ liệu, vòng đời của của hàm. 

Learing