side project

Side Project - Tỉ lệ tử vong trong các tai nạn giao thông ở Mỹ 2020

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 11/15/2021 - 04:25

Đọc file lưu ở csv (có thế áp dụng vào vụ tại nạn giao thông ở VIET NAM)

import pandas as pd
accidents = pd.read_csv(r'./data/accident-data.csv')
accidents.head()

Giờ bạn sẽ làm việc với đội an toàn đường bộ ở bộ giao thông, đội này đang tìm cách giảm số vụ tai nạn giao thông. Đôi này sẽ phân loai nhựng vụ tải nạn nghiêm trọng liên quan tới hơn 3 người tử vong. Và họ sẽ xem sét kỹ những đặc thù của những tai nạn này và tìm cách can thiệp để giảm số lượng tử vong. Và bạn sẽ là người cung cấp các thông tin cho đội này. 

Learing