csv

CSV delimiter và Python

Submitted by tinhxleev2 on Tue, 04/28/2020 - 03:23

Mình làm việc khá nhiều với csv file nên sẽ dành hẳn một bài viết về file dạng này, và một số thao tác xử lý csv file trong Python. 

Ví dụ:

https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/csv/oscar_age_female.csv

Trong quá trình làm việc với exel file (.xlsx) bạn có thể xuất ra csv file để làm việc với Python

Tags