apply()

Sử dụng apply() để chuyển đổi một cột

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 05/06/2020 - 04:18

Bài này nằm trong mục tách và chuyển đổi dữ liệu

Phương pháp .apply() có thể sử dụng vào một pandas DataFrame để áp dụng một chức năng bất thường vào từng thành phần trong cột đó.

Ví dụ cột là có giá trị là đường kính, giờ mình muốn chuyển sang thành chu vi, thì chỉ cần truy cập vào cột này và thêm df.apply(lambda d: d*3.14)

Sau khi chuyển đổi xong cột này thì bạn có thể đặt tên mới có cột này bằng cách. 

df.columns = ['tên cột mới']
Lưu ý thuộc tính .columns có thể áp dụng trên hiều cột. 

Learing