Viết một unit testing đơn giản sử dụng pytest

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 11/04/2021 - 17:49

Có mấy thư viện cho unit testing như pytest, unittest, nosetest, doctests, bài này tập trung vào pytest. 

pytest là unit testing phổ biến, dễ sử dụng và có tất cả các tính năng thiết yếu. 

Bước 1:Tạo unit testing bạn sẽ tạo một file .py

test_ten_file.py ở đây ten file bắt đầu với test_ chỉ ra đây là unit testing. File unit testing cũng gọi là modules. 

import pytest

import row_to_list

def test_for_clea_row():

     assert row_to_list("argument_to_pass_1") == "given values 1"

     ...

Thêm một ví du khác

# Import the pytest package

import pytest

 

# Import the function convert_to_int()

from preprocessing_helpers import convert_to_int

 

# Complete the unit test name by adding a prefix

def test_on_string_with_one_comma():

# Complete the assert statement (kiểm tra arg với giá trị trả lại)

assert convert_to_int("2,081") == 2081

 

Learing